۱۳۹۳ اسفند ۵, سه‌شنبه

آغوش آرامشش


دلش تنگ شده است و بغض دارد. می دانم.
 با خجالت و خیلی آرام می آید و بغلم می کند.
بلندقدتر و سنگین تر از آن شده است که بتوانم به راحتی در آغوش بگیرمش.
می نشینم روی مبل،
بغلش می کنم. و به سینه ام می فشارمش.
بغضش می ترکد.
سکوت می کنم تا گریه اش آرام شود.
می گویم: - چندتا کلیپ با مزه روی وایبر برام فرستادن، دوست داری ببینی؟
اشاره می کند که می خواهد
گوشی را بر می دارم و در همان حال در گوشش زمزمه می کنم
- قول بده، تا همیشه ، حتی وقتی اندازه من شدی، دلت برای هرکی هرجایی تنگ شد، یا حتی بی دلیل دلت گرفت، همینجوری بیای تو بغل من.
سرش را آرام بلند می کند و می گوید
- واقعا می تونم؟
با اشاره چشمهام می گویم که حتما.
لبخند رضایتی می زند و  رها می شود در آغوشم و خیره می شود به موبایل. 

۱۳۹۳ بهمن ۱۴, سه‌شنبه

دختر گمشده - Gone Girl
این فیلم جنبه های برجسته زیادی دارد که احتمالا از آن خوانده اید، برای من اما، مهمترین ویژگی اش در به تصویر کشیدن رابطه زناشویی و دچار شدنش به رخوت و سستی و  پس از آن واکنش هردو طرف به این مشکل است.
فیلم به خوبی نشان می دهد ادمهای یک قصه همیشه سفید یا سیاه نیستند! داستان به شکلی پیش می رود که اول از زن متنفر می شوی سپس
شوهر را مقصر می بینی، و در نهایت هر دو را!
واقعیت همین است! زندگی به همین پیچیده گی  است! مقصر هرگز تابلوی " من گناهکارم" به دست ندارد. و به همین دلیل برای من همیشه سختترین کار دنیا قضاوت کردن بوده است.
گاهی هردو طرف حق دارند! گاهی یک طرف بیمار است و نمی داند، گاهی طرف مقابل شجاع نیست، و گاهی من، تو، یا او نمی دانیم( یاد نگرفته ایم) چه باید بکنیم! 
اما آنچه فیلم به وضوح به تفسیر می کشد، اسارت در زندگی زناشویی است. زن و شوهری که عاشقانه زندگی را آغاز کرده اند، در چشم برهمزدنی ، آرامش هم را می گیرند،یکدیگر را خلع سلاح کرده و به اسیری می گیرند. پس از آن هم پرچم پیروزیشان  بلند است که از میدان جنگ سرافراز بیرون آمده اند.
اما درست مثل زندان، که اسرا به هر طریقی راهی برای فرار می یابند( حتی اگر به واسطه کشیدین چند نخ سیگار یا نوشیدن یک فنجان نوشیدنی باشد) زن/ مردی که روحش در خانه اسیر است، راه فرار را پیدا می کند، حتی اگر به اندازه چندثانیه نگرسیتن به پنجره خانه همسایه باشد. 
کاش شجاعت روبرو شدن با ترسهایمان را پیدا کنیم تا دیگری را از ترس تنها نماندن به اسارت نگیریم.